Kwalifikowany podpis elektroniczny do sprawozdania finansowego

Od października 2018 roku sprawozdanie finansowe i wszelkie zmiany w spółce kapitałowej muszą zostać wysłane wyłącznie drogą elektroniczną. Podpisuj Zdalnie oferuje kwalifikowane podpisy niezbędne do sygnowania dokumentów w systemie eKRS i s24.

Zadzwoń i zapytaj o podpis do sprawozdania finansowego. Pomożemy!

+48 536 456 661 | kontakt@podpisujzdalnie.pl

 

Podpis elektroniczny do sprawozdania finansowego - specyfikacja

 • certyfikat kwalifikowany wydany na okres 1,2 lub 3 lat
 • umożliwia podpisanie plików xml zgodnie ze strukturą JKP_SF
 • umożliwia podpisywanie dokumentów PDF
 • zgodny z wymogami technicznymi s24 i eKRS
 • akceptowany we wszystkich krajach UE zgodnie z rozporządzeniem eIDAS

Kto sporządza sprawozdanie finansowe?

Do sporządzania sprawozdań finansowych (aktualnie e-sprawozdań) zobowiązane są wszystkie podmioty, które prowadzą pełne księgi rachunkowe. Nie ma przy tym znaczenia forma działalności oraz to, czy prowadzenie pełnej rachunkowości jest wynikiem obowiązku ustawowego, czy dobrowolnego wyboru.

Ustawa o Rachunkowości art. 52

Roczne sprawozdanie finansowe

“1. Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

 1. Sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.
 2. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio również do:
  1. sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień określony w art. 12 otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych ust. 2 lub na inny dzień bilansowy;
  2. sprawozdania z działalności jednostki określonego w art. 49 sprawozdanie z działalności jednostki, z tym że nie podpisuje go osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.”

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe?

Elektroniczne sprawozdanie finansowe podpisuje:

 • osoba, której powierzono księgi rachunkowe (główny księgowy czy biuro rachunkowe). Osoba ta powinna być określona w regulaminie organizacyjnym jednostki.
 • zarząd spółki i kierownik jednostki

Uwaga! Jeżeli spółka działa w ramach wieloosobowego zarządu to wszyscy członkowie zobowiązani są do złożenia kwalifikowanego podpisu.

Potrzebujesz pomocy w podpisaniu sprawozdania? Zamów ekspresową usługę wsparcia technicznego

+48 536 456 661 | kontakt@podpisujzdalnie.pl


Gdzie należy złożyć e-sprawozdanie? 

Podpisane sprawozdanie finansowe należy złożyć na jeden z dwóch dostępnych sposobów:

 • poprzez RDF (Repozytorium Dokumentów Finansowych) - bezpłatne
 • poprzez s24 - koszt 140 zł netto (standardowa opłata sądowa)

Do kiedy należy złożyć sprawozdanie finansowe?

 • Podmioty wpisane do KRS - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania (złożenia podpisu kwalifikowanego przez księgową)
 • Podatnicy niewpisane do KRS mający obowiązek składania sprawozdań - w ciągu 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania

Jakie dokumenty należy podpisać i przesłać do eKRS?

 • sprawozdanie finansowe w formacie xml 
 • sprawozdanie z działalności w formacie xml, doc, docx, pdf lub inne
 • opinia biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu) w postaci elektronicznej (xml, doc, docx, pdf lub inne)
 • uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty – wystarczający jest skan w formacie PDF
 • uchwała o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – rekomendowany jest skan w formacie PDF
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego - opcjonalny dokument, również w formacie PDF

Uwaga! Każdy dokument powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem wszystkich członków zarządu.

Jak podpisać sprawozdanie finansowe?

Procedura podpisania sprawozdania finansowego polega na wygenerowaniu pliku XML, a następnie opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES. Procedura podpisania musi zostać przeprowadzona przez wszystkich członków zarządu i osobę, która sporządzała dokument. Sprawozdania finansowe należy sporządzać w strukturze logicznej jednolitego pliku kontrolnego JPK_SF.Zobacz także:

Potrzebujesz podpisu kwalifikowanego? Masz problem z podpisywaniem sprawozdania finansowego? Skontaktuj się z nami!

+48 536 456 661 | kontakt@podpisujzdalnie.pl

CMS

Newsletter

Chcesz na bieżąco otrzymywać wiadomości
o pojawiających się publikacjach?

Zapisz się do bazy mailingowej

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane