Kwalifikowany podpis elektroniczny dla dyrektora szkoły

Zgodnie z artykułem 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku szkoły zobowiązane są do archiwizacji dziennika w formie elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem lub pieczęcią elektroniczną. 

Potrzebujesz pomocy z podpisaniem dzienników elektronicznych? Skontaktuj się z nami!

+48 536 456 661 | kontakt@podpisujzdalnie.pl


Kto musi archiwizować dzienniki elektroniczne?

Do archiwizowania dzienników elektronicznych zobowiązane są

  • szkoły: w terminie 10 dni od zakończenia roku szkolnego
  • szkoły dla dorosłych, policealne i branżowe: w terminie 10 dni od zakończenia semestru

Archiwizacja dziennika elektronicznego podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646)

„§ 22. W terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego, a w przypadku szkół policealnych dla młodzieży oraz szkół dla dorosłych –  w terminie 10 dni od dnia zakończenia semestru, dane stanowiące dziennik elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio na dzień zakończenia roku szkolnego oraz na dzień zakończenia semestru, w sposób zapewniający możliwość:

1) sprawdzenia integralności danych stanowiących dziennik elektroniczny przez zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

2) weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub danych identyfikujących;

3) odczytania danych stanowiących dziennik elektroniczny w okresie przewidzianym dla przechowywania dzienników, o których mowa w § 2, § 8–13, § 18 i § 20.”

Jak wykonać archiwizację dziennika elektronicznego?

Dyrektor szkoły musi wyeksportować plik .xml z dziennika librus lub vulcan, a następnie opatrzyć certyfikatem kwalifikowanym zawierającym jego dane osobowe. Tak podpisane dokumenty należy nagrać na nośnik trwały - zalecana jest płyta CD, ale może to być też pendrive

Uwaga! Każdy plik podpisu musi być opatrzony podpisem elektronicznym. Certyfikat nie musi zawierać danych dodatkowych odnośnie pełnionej funkcji czy rodzaju placówki oświatowej. Umożliwia to wykorzystywanie podpisu do celów prywatnych. Mimo wszystko dobrą praktyką jest umieszczanie danych dodatkowych. Dyrektor jest urzędnikiem państwowym i wypadałoby to wyraźnie zaznaczyć w dokumentacji. 

Jak uzyskać podpis kwalifikowany dla Dyrektora Szkoły?

Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie. Przedstawiciel Podpisuj Zdalnie zaproponuje odpowiedni wariant podpisu elektronicznego i termin spotkania. Na podstawie dokumentu tożsamości w ciągu 15 minut zostanie wygenerowany certyfikat kwalifikowany i nastąpi aktywacja. 

Dla placówek oświatowych istnieje możliwość wystawienia faktury VAT z 14 dniowym terminem płatności.

Wsparcie techniczne z podpisu elektronicznego dla Dyrektorów Szkół

Wychodząc naprzeciw szkołom i innym placówkom oświatowym oferujemy wsparcie techniczne obejmujące:

  • konfigurację podpisu elektronicznego na stacji roboczej
  • przeszkolenie z podpisywania dokumentów
  • podpisanie dziennika elektronicznego vulcan i librus

Potrzebujesz pomocy z podpisaniem dzienników elektronicznych? Skontaktuj się z nami!

+48 536 456 661 | kontakt@podpisujzdalnie.pl

CMS

Newsletter

Chcesz na bieżąco otrzymywać wiadomości
o pojawiających się publikacjach?

Zapisz się do bazy mailingowej

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane