e-Urząd

Rejestracja spółki w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Kwalifikowany podpis do CRBR.

Ministerstwo finansów uruchomiło publiczny rejestr osób sprawujących kontrolę nad spółkami działającymi według kodeksu spółek handlowych. Centralny Rejestr Beneficjentów ułatwia uzyskanie informacji kto faktycznie sprawuje kontrolę nad spółką. Dla osób nieposiadających polskiego numeru PESEL jedyną możliwością wpisu do CRBR jest uzyskanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Sprawdź rewelacyjny mobilny podpis kwalifikowany SimplySign!

Beneficjent rzeczywisty kto to?

Beneficjent rzeczywisty to każda osoba pełniąca kontrolę nad spółką, posiadająca więcej niż 25% udziałów w przedsiębiorstwie. W rozumieniu prawa ma ona bezpośredni wpływ na funkcjonowanie podmiotu.

Czy prezes zarządu jest beneficjentem rzeczywistym?

Tak, pod warunkiem, że posiada więcej niż 25% udziałów w spółce.

Art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

„Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) beneficjencie rzeczywistym – rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna […]”

Kto musi być zgłoszony do CRBR?

Każda spółka działająca w ramach kodeksu spółek handlowych:

  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki proste spółki akcyjne,
  • spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych).

Spółka postawiona w stan likwidacji lub upadłości również musi być zgłoszona do CRBR.

Dwa przykłady ustalania kto jest beneficjentem rzeczywistym w spółce:

Przykład 1. Spółka z 3 udziałowcami odpowiednio - 51%, 25%, 24%. Zgłosić musi się tylko udziałowiec posiadający 51% spółki.

Przykład 2. Spółka z 4 udziałowcami po 25% każdy. Teoretycznie nikt nie jest beneficjentem, ale zgłasza się najwyższy stanowiskiem (Prezes Zarządu).

Kiedy zgłosić się do CRBR?

Nowo powstała spółka (po 13 października 2019) – 7 dni roboczych od wpisu spółki do KRS

Spółka powstała przed 13 października 2019 roku – do 13 lipca 2020

W jaki sposób zgłosić się do CRBR?

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki poprzez stronę https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

We wniosku należy podać:

  • dane spółki (firma, forma organizacyjna, adres rejestrowy, NIP, KRS);
  • dane beneficjenta (imię, nazwisko, obywatelstwo, PESEL lub datę urodzenia w przypadku braku numeru, udział i charakter występowania w spółce);
  • dane reprezentanta.

Co grozi za niezgłoszenie spółki do CRBR?

Niezgłoszenie się w terminie 7 dni roboczych do CRBR lub niedokonanie zmian istniejącego już wpisu w ciągu 7 dni roboczych może skutkować karą pieniężna do 1 mln złotych.

Kwalifikowany podpis elektroniczny do CRBR

Wpis do CRBR musi być podpisany przy pomocy profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Niemożliwe jest założenie Profilu Zaufanego bez posiadania numeru PESEL, więc w przypadku klientów zagranicznych jedyną opcją jest uzyskanie kwalifikowanego podpisu bez numeru PESEL.  Składany wniosek wyeksportować do formatu XML, podpisać formatem podpisu XAdES (dowolny typ) i przesłać do CRBR.

W ramach portfela naszych usług oferujemy uzyskanie podpisu elektronicznego i pomoc w podpisaniu dokumentów. Zapraszamy do kontaktu!

+48 536 456 661 | kontakt@podpisujzdalnie.pl

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Chcesz na bieżąco otrzymywać wiadomości
o pojawiających się publikacjach?

Zapisz się do bazy mailingowej

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane