PL | EN
Elektroniczny obieg dokumentów

Cyfryzacja sektora budowlanego. Elektroniczna dokumentacja inwestycyjno-budowlana

Sektor budowlany przechodzi dynamiczną transformację cyfrową. Zmiany w prawie budowlanym, geodezyjnym i administracyjnym umożliwiają prowadzenie elektronicznej dokumentacji budowlanej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uruchomiono portal e-budownictwo mający być miejsce kontaktu między inwestorami, a urzędem.

Cyfryzacja budownictwa - podstawa prawna

Transformację cyfrową sektora budowlanego umożliwiło Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Wprowadza szczegółowe wytyczne nazewnictwa plików, stosowania odpowiednich oznaczeń, akceptowanych formatach dokumentów cyfrowych, maksymalną wielkość pliku i konieczność użycia kwalifikowanego podpisu.

Serwis e-budownictwo. Platforma do zgłaszania inwestycji budowlanych online

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) uruchomił serwis www.e-budownictwo.gunb.gov.pl, który służy do załatwiania wszelkich spraw związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego. Na stronie można wypełniać gotowe formularze z prośbą o załatwienie spraw budowlanych. Uruchomienie e-budownictwo to odpowiedź na potrzeby petentów, którzy zniecierpliwieni miesiącami czekali na decyzje. Dzięki cyfrowej rewolucji proces uzyskiwania pozwolenia budowlanego znacząco się skrócił.

Kto może składać wnioski na portalu e-budownictwo?

Platforma przeznaczona jest przede wszystkim dla inwestorów lub firm, które planują nowe inwestycje budowlane. Za pośrednictwem portalu wnioski mogą składać właściciele nieruchomości i zarządcy obiektów budowlanych. Inwestorzy indywidualni planujący budowę domu jednorodzinnego również mogą złożyć elektroniczny wiosek o pozwolenie na budowę.

Jak podpisywać dokumenty do serwisu e-budownictwo?

Dokumenty muszą być podpisane przez wszystkie osoby biorące udział w procesie budowlanym. Elektroniczne dokumenty nie muszą być sygnowane na każdej stronie. Podpis kwalifikowany, zaufany i osobisty opatruje certyfikatem cały plik.

Podpis elektroniczny dla inżyniera budowy

Z punktu widzenia wygody użytkowania i szybkości realizacji sprawy najlepszym rozwiązaniem jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Podpis zaufany i osobisty posiada limit maksymalnej wielkości pliku. To problematyczne w sytuacji, gdy pliki ważą kilkadziesiąt megabajtów, a limit wynosi 5MB. Drugim minusem jest sposób podpisywania dokumentów przez kilka osób, co jest dość często sytuacją. Sposób wyeksportowania pliku i podpisanie go przez kolejną osobę zajmuje niekiedy kilkanaście minut i wymaga wielokrotnego logowania i wylogowania z systemu. Podpis kwalifikowany składa się za pomocą kodu PIN i sygnowanie wniosków budowlanych zajmuje kilka sekund, niezależnie od liczby składanych podpisów. Dodatkowo podpis znajduje swoje zastosowanie w elektronicznych dziennikach budowy.

Elektroniczne wnioski budowlane - lista spraw, które można załatwić poprzez serwis e-budownictwo

 • Zgłoszenie robót budowlanych (PB-2),
 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3),
 • Zgłoszenie rozbiórki (PB-4),
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9),
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (PB-10),
 • Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (PB-11),
 • Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12),
 • Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy (PB-13),
 • Wniosek o wejścia na sąsiadujący teren (PB-14),
 • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku (PB-18),
 • Wniosek o legalizację (PB-19),
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • Wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego.

Elektroniczne pozwolenie na budowę

Od 1 lipca 2021 roku inwestorzy indywidualni mają możliwość składania wniosków drogą elektroniczną. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego poprzez portal e-budownictwo pozwala składać

 • Wnioski o pozwolenie na budowę (ePB-1),
 • Zgłoszenie budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego (ePB-2a).
 • Wnioski o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu (ePB-6),
 • Wnioski o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (ePB-7),
 • Wnioski o pozwolenie na budowę tymczasowego budynku (ePB-8),
 • Wnioski o uproszczoną legalizację (ePB-15),
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy (ePB-16),
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego (ePB-16a),
 • Wnioski o pozwolenie na użytkowanie (ePB-17),
 • Wnioski o pozwolenie na użytkowanie – przed zakończeniem budowy (ePB-17a).

Wnioski i zgłoszenia powinny zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przyspiesza to procedurę wydania decyzji. Dokument cyfrowy łatwiej analizować, uproszczona jest procedura nanoszenie ewentualnych poprawek. Dodatkowo posiada szereg zastosowań biznesowych, urzędowych i prywatnych.

Cyfrowy projekt budowlany

Do części wniosków dołącza się cyfrowy projekt budowlany. Składa się on ze strony tytułowej, spisu treści i załączników, części opisowej i rysunkowej. Projekt architektoniczno-budowlany powinien zostać połączony w całość i zapisany w formacie PDF. Obowiązkowo inżynier budowy, inwestorzy lub ich pełnomocnicy zobowiązani są do złożenia kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Do podpisów nie jest wymagane umieszczenie znaku graficznego.

Podpis elektroniczny dla architekta

Architekci ściśle współpracujący z inżynierami budowy i inwestorami powinni zaopatrzyć się w kwalifikowany podpis elektroniczny. Nie jest możliwe złożenie cyfrowego projektu budowlanego bez podpisu wszystkich członków. Inwestor decydujący się na elektroniczną formę dokumentacji wymusza niejako zakup podpisu.

Zalety podpisu kwalifikowanego do inwestycji budowlanej

 • Ustrukturyzowany dokument PDF z cyfrowym projektem łatwo podpisać i zweryfikować.
 • Ciężko zeskanować projekt wydrukowany w formacie A1/A2
 • Koszt druku projektu jest wysoki. Plik cyfrowy ogranicza te koszty.
 • Skan projektu inwestycji ma zdecydowanie gorszą jakość niż oryginalny plik
 • Podpis elektroniczny dla architekta może być wykorzystywany do zawierania umów cywilnoprawnych na wykonanie projektu budynku, a także do podstawowych czynności biznesowych.

e-CRUB - zweryfikuj inżyniera budowy

W trosce o transparentność informacji i wyeliminowanie obowiązku dołączania dokumentów uprawnień budowlanych i przynależności do izby do projektu budowlanego uruchomiono elektroniczny Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane. W wyszukiwarce można zweryfikować czy osoba, której powierzamy inwestycję posiada niezbędne kwalifikacje do pełnienia funkcji inżyniera budowy.

Cyfryzacja sektora budowlanego to odpowiedź na zmiany w geodezji

Zmiany w ustawach dużo wcześniej dosięgły geodezje i kartografie. Problematyczne dokumenty papierowe, w szczególności wielkoformatowe mapy zastąpiono cyfrowymi plikami graficznymi. Transformacja cyfrowa geodezji odbywa się dualnie. Z jednej strony geodeci korzystają z kwalifikowanych podpisów do operatów budowlanych i przesyłania zasobów w formie elektronicznej. Z drugiej to Główny Urząd Geodezji i Kartografii wydaje wypisy i wyrysy opatrzone cyfrową pieczęcią elektroniczną.

Podpis elektroniczny dla geodety - podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

„1. Na potrzeby podziałów nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych sporządza się:

                1) mapy do celów prawnych

                2) rejestry lub wykazy zawierające dane dotyczące gruntów lub ich części składowych

 1. Mapę do celów prawnych sporządza się w skali dostosowanej do obszaru objętego opracowaniem, zapewniającej czytelność rysunku mapy, nie mniejszej niż 1:5000.
 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, podpisuje kierownik prac geodezyjnych podpisem własnoręcznym, a w przypadku sporządzenia opracowań w postaci elektronicznej opatruje je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym”

Elektroniczne zasoby geodezyjne i kartograficzne

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny kładzie nacisk na zasoby cyfrowe. Obieg dokumentacji elektronicznej zdecydowanie przyspiesza procesy budowlano-inwestycyjne. Założenie obejmują:

 • uznanie zasobów geodezyjnych i kartograficznych jak podstawę bazy danych, a dokumenty fizyczne niezwłocznie powinny zostać przeniesione na formę cyfrową
 • utworzenie i utrzymywanie portalu do dystrybucji zasobów kartograficznych
 • wprowadzenie przepisów umożliwiających elektroniczny obieg map i wyrysów

Wszystko to udało się zrealizować dzięki wprowadzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 

Kogo obejmuje projekt rozporządzenia elektronizacji zasobów geodezyjnych?

 • obywatele, inwestorzy i przedsiębiorcy
 • wykonawcy prac geodezyjnych
 • organy prowadzące zasób geodezyjno-kartograficzny

Jak wygląda elektroniczny obieg zasobów kartograficznych?

 • Geodeta przesyła materiały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym do ośrodka geodezyjnego.
 • Organ sprawdza poprawność, opatruje pieczęcią elektroniczną i umieszcza w zasobach
 • Osoba zainteresowana zasobem wysyła prośbę o udostępnienie. Otrzymuje zasoby geodezyjne opatrzone kwalifikowaną pieczęcią.

Cyfrowe zasoby geodezyjne - ośrodki stawiają na pieczęć elektroniczną

Ośrodki geodezyjne w ramach rozporządzenia mają możliwość wydawania materiałów kartograficznych opatrzonych kwalifikowanym podpisem lub pieczęcią. Większość z nich decyduje się na e-pieczęć co ma swoje uzasadnienie. 

 • Kwalifikowana pieczęć elektroniczna zawiera wyłącznie dane ośrodka geodezyjnego - zachowana jest anonimowość pracowników
 • Pieczęć przypisana jest do podmiotu, a nie do osoby - to umożliwia korzystanie z usługi przez wiele osób jednocześnie. Rozwiązuje to problem nieobecności pracownika lub rotacje w dziale. 
 • Proces pieczętowania, a tym samym wydawania zaświadczeń można zautomatyzować. Istnieje możliwość wydawania zasobów w systemie 24/7 niezależnie od godzin pracy urzędu

Udostępnianie elektronicznych zasobów geodezyjno-kartograficznych - podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

§ 9 ust. 6 "Podpis kwalifikowany osoby reprezentującej organ prowadzący zasób albo kwalifikowana pieczęć elektroniczna tego organu, którym został opatrzony operat techniczny z chwilą przyjęcia do zasobu, zastępuje klauzulę, o której mowa w ust. 1."

§ 13. ust. 4 "W przypadku udostępniania materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac geodezyjnych, podpis kwalifikowany osoby reprezentującej organ prowadzący zasób albo kwalifikowana pieczęć elektroniczna tego organu, potwierdzające przyjęcie operatu technicznego do zasobu, są równoważne z klauzulą, o której mowa w ust.1."

Cyfryzacja sektora budowlanego - podsumowanie

Dokumentacja inwestycyjno-budowlana wymaga transformacji cyfrowej geodezji, budownictwa, architektów i administracji. Dzięki zmianom w polskim prawie z praktycznego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie by prowadzić projekt budowlany w formie elektronicznej.

Elektroniczny obieg dokumentacji budowlanej - oferta

Podpisuj Zdalnie specjalizuje się w cyfryzacji sektora budowlanego. W ramach naszego portfolio usług oferujemy:

 • kwalifikowany podpis dla geodety, inżyniera budowy, architekta i inwestora budowlanego
 • kwalifikowaną pieczęć elektroniczną dla ośrodków geodezji i kartografii
 • wsparcie techniczne przy konfiguracji podpisu elektronicznego, podpisywania wniosków budowlanych na e-budownictwo
 • wsparcie merytoryczne przy wdrażaniu usług zaufania i elektronicznego obiegu dokumentów w budownictwie i geodezji

Brzmi ciekawie? Skontaktuj się z nami!

+48 536 456 661 | kontakt@podpisujzdalnie.pl

autor: Damian Nowak
CMS

Newsletter

Would you like to stay informed
of upcoming publications?

Subscribe to our mailing list

Thank you!

Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zapisane